1- تعيين مسئله: مسئله ای که قراراست فعاليت گروه درس پژوهی رابرانگيزدوآن راهدايت کند.
(مثال برانگيختن علاقه دانش آموزان به رياضی) سپس گروه برمسئله تمرکزکرده وبه آن شکل می دهدبه نحوی که آن راروی درس خاصی درکلاس مطرح کرد.
2- برنامه ريزی: هنگامی که هدف يادگيری انتخاب شدمعلمان برای برنامه ريزی وطراحی درس تشکيل جلسه می دهند. اگرچه درنهايت يک معلم درس رابه عنوان بخشی ازفرايندپژوهش تدريس خواهدکردولی خوددرس محصولی گروهی تلقی می شود.برمبنای چنين بازخوردی، نسخه تجديدنظرشده اجرامی گردد.
3- آموزش: برای تدريس تاريخی معين می شود. معلمان عضوگروه هرکدام نقشی رابرعهده می گيرندوزمينه های لازم رابرای اجرای موفق فراهم می کنندهنگام شروع درس، معلمان درقسمت عقب کلاس می نشينندولی زمانی که دانش آموزدرجای خوددرس راتمرين می کنندمعلمان ناظرقدم می زنندوازفعاليتهای آنان يادداشت برمی دارندگاهی برای بحث وبررسی ازاجرای درس فيلم برداری می شود.
4- ارزش يابی: درجلسه ارزش يابی معمولابه معلمی که درس راآموزش داده اجازه داده می شودکه اول ازهمه صحبت کندونظرخودرادرباره چگونگی اجرای درس توضيح دهد. بعدعضوگروه باديدی انتقادی درباره قسمت هايی ازدرس که اشکال داشته است بحث می کنددراين ارزشيابی تمرکزبردرس است نه معلمی که درس راآموزش داده . درس محصول گروهی است وهمه ی اعضای گروه درمورد نتيجه احساس مسئوليت می کنند.
5- تجديدنظر: گروه به توجه به مشاهدات دردرس تجديدنظرمی کنندآنهاممکن است موادآموزشی،فعاليتها،سوال هاو...راتغييردهند.
6- سهيم شدن درنتايج: درپايان خلاصه کارهای جلسات درکتابچه ای ثبت ودرکتابخانه نگهداری می شود.

درس پژوهی می تواندبه عنوان الگويی ازعمل حرفه ای که پتانسيل تغييرفرهنگ ومحيط مدارس رادارد،درايجاديادگيری ساختاری استفاده شود.اين رويکردمعلمان راقادرمی سازدکه ازيکديگريادبگيرندوتدريس خودرادرعمل بهبودبخشندويادگيری راترويج دهند.

+ نوشته شده توسط مژگان رسولیان در یکشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:0 |


Powered By
BLOGFA.COM